POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W
SERWISIE INTERNETOWYM https://zacznij-dzisiaj.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w
serwisie internetowym https://zacznij-dzisiaj.pl/ (dalej: „Polityka”) została
stworzona i przyjęta przez MM FIT ELITE LLC

Terminy użyte w Polityce oznaczają:

Serwis: serwis internetowy https://zacznij-dzisiaj.pl/ ;

Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego
Serwisu;

Właściciel:

 MM FIT ELITE LLC

810 Pony
Express Rd

Cheyenne, Wyoming 82009

Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane
na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas
przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny
serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na
urządzeniu końcowym oraz numer;

Celem Polityki jest w szczególności:

udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących
wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym
Prawa telekomunikacyjnego;

zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie
odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach
prawnych.

Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji
dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na
ich rzecz usług.

W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i
usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających
z Polityki.

Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);

ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych
osobowych.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez
Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe
Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody
lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według
przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te
były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób
przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych
celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne
do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby,
której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
których dane te są przetwarzane;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych.

Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania
stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony
tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych
środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym
dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu
informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił
Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z
innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:

prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych
osobowych;

prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich
uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia
przetwarzania;

prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych
środków prawnych celem ochrony swoich praw.

Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób
zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z
Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele
marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników
(w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik
ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może
być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: kontakt@zacznij-dzisiaj.pl.

Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je
wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

§ 3. Cookies

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie
treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego
preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w
tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard
wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu
optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez
rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

tworzenia statystyk,

utrzymania sesji Użytkownika,

dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym
Użytkownika Serwisu.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki
sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu
zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych
od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu
końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka
internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki
sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje
szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach
dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub
przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce
internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w
przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite
wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości
przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których
dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą
zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie
powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym
Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym
Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do
innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Postanowienia końcowe

Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i
wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w
takim samym trybie.

Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej
Polskiej.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się
odpowiednie przepisy prawa.